Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu obejmują tereny o zróżnicowanych ekosystemach, chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz oraz pełnienie funkcji korytarzy ekologicznych a także zaspakajanie potrzeb w zakresie turystyki i rekreacji.

W Nadleśnictwie Bytnica występują 2 obszary chronionego krajobrazu:

  • "Puszcza nad Pliszką" - 3590,55 hektara.
  • "Krośnieńska Dolina Odry" - 411,81 hektara.