Wydawca treści Wydawca treści

Położenie

Nadleśnictwo Bytnica położone jest w III Krainie Wielkopolsko - Pomorskiej, 6- tej Dzielnicy Pojezierza Lubuskiego, w Mezoregionie (mezoregion to jednostka przyrodniczo-leśna charakteryzująca warunki wzrostu i rozwoju lasów) Ziemi Lubuskiej. Dzielnica Pojezierza (pojezierze to teren o charakterystycznym, urozmaiconym krajobrazie, bogaty w jeziora polodowcowe) Lubuskiego jest silnie zalesiona. Tutejszy klimat jest łagodny (z wyraźnym wpływem klimatu morskiego), lecz nieco chłodniejszy niż ten panujący w sąsiednich pradolinach.

Zdecydowaną większość powierzchni zajmują siedliska o niskim poziomie wód gruntowych. W pobliżu wód powierzchniowych występują siedliska wilgotne. W Nadleśnictwie Bytnica dominują gleby bielicowe wytworzone na piaskach luźnych, słabogliniastych i gliniastych.
 
Nadleśnictwo Bytnica położone jest w województwie lubuskim, na terenie trzech powiatów: : krośnieńskiego, świebodzińskiego i zielonogórskiego. Wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Swym zasięgiem obejmuje teren gmin: Bytnica, Krosno Odrzańskie, Skąpe, Łagów oraz Czerwieńsk. Ogólna powierzchnia Nadleśnictwa wynosi 19.141,16 ha, w tym gruntów leśnych 17.824,18 ha.
 
 
Teren Nadleśnictwa należy do najmniej zaludnionych, pozbawionych obszarów zurbanizowanych w Polsce. Wyróżnia się największą lesistością w województwie lubuskim, wynoszącą powyżej 70%. W obszarze zasięgu Nadleśnictwa znajduje się wiele malowniczo położonych jezior między innymi: Gibiel, Gryżyńskie, Niemka Mała, Grabinek, Dziarg. Na terenie Nadleśnictwa mieści się również Gryżyński Park Krajobrazowy, który jest ciekawym miejscem pod względem faunistycznym i florystycznym.
 
Nadleśnictwo położone jest na obszarze nizinnym, dominuje tu teren równinny. Teren falisty występuje na niewielkiej powierzchni we wschodniej i południowej części Nadleśnictwa. Najbardziej urozmaicona rzeźba terenu występuje w granicach "rynny Gryżyny" w pobliżu miejscowości Gryżyna na obszarze leśnictwa Augustynka.
 


Pokaż Bytnica z RDLP na większej mapie