Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty edukacyjne

Na terenie Nadleśnictwa Bytnica wyznaczona jest ścieżka edukacyjna „Gryżyńskie Uroczyska”.

Ścieżka liczy dokładnie 8502 m. Nie jest jednak zamkniętą pętlą, lecz powiązanymi ze sobą kilkoma trasami, przecinającymi się w kilku miejscach oraz w znacznej części się nakładających. Trasy te zostały tak przemyślane, aby każdy znalazł dla siebie odpowiednią trasę zarówno pod kątem tematyki, długości, czasu przejścia jak i trudności.
 
 
Przykładowe trasy:
a) najdłuższa: obejmująca przejście od parkingu w Gryżynie poprzez wąwozy, mostek 5, dokoła jeziora, przystanek przy wiacie i powrót do parkingu, przejście obejmuje 16 tablic edukacyjnych,
b) wersja jw. z tym, że zakończenie następuje w wiacie,
c) trasa od parkingu przed ośrodkiem poprzez wąwozy i przejście dookoła jeziora,
d) trasa od ośrodka poprzez wąwozy i powrót wzdłuż Gryżynki,
e) trasa od ośrodka i przejście trasą spacerową.
 
Charakterystyka terenu:
Istniejąca ścieżka edukacyjna charakteryzuje się bardzo cennymi właściwościami ze względu na bogactwo przyrodnicze, niespotykanie urozmaiconą rzeźbę terenu oraz unikalne wrażenia krajobrazowe a także lokalizację przy niewielkiej, ale atrakcyjnej miejscowości wypoczynkowej położonej w głębi rozległych kompleksów leśnych. Wartości te stawiają ścieżkę jako wyjątkową w skali całego regionu, a nawet – ze względu na bliskość granicy – także w aspekcie ponadregionalnym.
 
Dla potrzeb turystów ścieżka została wyposażona w następujące elementy tzw. małej architektury:
 • zmodernizowana ścieżka edukacyjna - 1 szt., 
 • tablice informacyjne i edukacyjne - 17 szt., 
 • witacz - 2 szt., 
 • wiata duża - 1 szt., 
 • wiata mała (zadaszenie) - 2 szt., 
 • ławostoły - 9 kompletów (6 w wiacie, 2 w zadaszeniu, 1 wolnostojący), 
 • ławki - 8 szt., 
 • mostki - 5 szt., 
 • kładka - 1 szt. (4 fragmenty o łącznej długości 45 mb), 
 • poręcze i barierki (zabezpieczające przed upadkiem i ułatwiające poruszanie się po stoku) - łącznie 25 mb, 
 • kierunkowskazy - 8 szt., 
 • kosze na śmieci - 6 szt., 
 • parking wraz z ogrodzeniem - 1 szt. (dł. ogrodzenia 155 mb, nawierzchnia parkingu 10 ar).
 
REGULAMIN
korzystania ze ścieżki edukacyjnej „Gryżyńskie Uroczyska"
w Nadleśnictwie Bytnica
 
1. Ścieżka edukacyjna „Gryżyńskie Uroczyska" udostępnione jest przez Nadleśnictwo Bytnica nieodpłatnie w celach edukacyjnych oraz rekreacyjnych.
2. Odpowiedzialność na ścieżce ponosi bezpośrednio uczestnik, bądź – w przypadku grup zorganizowanych – kierownik (opiekun) grupy.
3. Osoby korzystające ze ścieżki zobowiązane są do przestrzegania przepisów bhp, ochrony przyrody, ochrony przeciwpożarowej oraz wynikających z ustawy o lasach i kodeksu cywilnego. 
4. Grupy zorganizowane mogą – po uprzednim zgłoszeniu – nieodpłatnie skorzystać z przewodnika. Punkt koordynujący oprowadzanie na ścieżce edukacyjnej znajduje się w siedzibie Gryżyńskiego Parku Krajobrazowy, Zawisze 14, tel. 068 3812199, e-mail: gryzynski@zpkwl.gorzow.pl.
5. Fragment ścieżki pomiędzy miejscem postoju pojazdów w Gryżynie a małą wiatą przy ruinach młyna Strzelnik może być czasowo wyłączony z użytkowania, na kilka dni, w okresie październik – luty, ze względu na polowania. Miejsca te będą oznaczone tablicami ostrzegawczymi.  
6. Elementem ścieżki edukacyjnej jest wiata, z której można korzystać pod następującymi warunkami:
 • wiata jest udostępniona w godzinach 9:00 – 20:00;
 • wiata jest dostępna po uprzednim powiadomieniu;
 • punkt koordynujący udostępnianie wiaty znajduje się w ośrodku wypoczynkowym Anapausis, Gryżyna 51, tel. 068 3915094, e-mail: biuro@anapausis.pl;
 • w miesiącach letnich (lipiec i sierpień) wiata jest dostępna tylko dla grup zorganizowanych;
 • osoby przebywające pod wiatą podlegają także regulaminowi ośrodka.
 
MIEJSCA POSTOJU POJAZDÓW:
 
REGULAMIN MIEJSCA POSTOJU POJAZDÓW
 
 1. Regulamin miejsca postoju pojazdów określa warunki korzystania z miejsc postoju pojazdów zarządzanych przez Nadleśnictwo Bytnica.
 1. Każda osoba korzystająca z miejsca postoju pojazdów wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i obowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 1. Miejsce postoju pojazdów jest dostępne we wszystkie dni w roku.
 1. Miejsce postoju pojazdów nie jest strzeżone, dlatego ryzyko wynikające z uszkodzenia lub utraty pojazdu lub jego wyposażenia, a także utraty przedmiotów pozostawionych w pojeździe, ponosi wyłącznie osoba korzystająca z miejsca postoju.
 1. Podczas wykonywania pojazdem manewrów na terenie miejsca postoju należy zachować szczególną ostrożność i poruszać się z prędkością nie większą niż 10 km/h, a także należy bezwzględnie przestrzegać przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2002 r., nr 236, poz. 1998 ze zm.).
 1. W przypadku kolizji lub wypadku na terenie miejsca postoju - obowiązują zasady i przepisy określone ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2002 r., nr 236, poz. 1998 ze zm.).
 1. Każda z osób korzystających z miejsca postoju, zobowiązana jest do podporządkowania się poleceniom pracowników Służby Leśnej.
 1. Osobom korzystającym z miejsca postoju zabrania się:
 1. wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z obsługą techniczną pojazdu,
 2. mycia, sprzątania, naprawy pojazdów,
 3. zaśmiecania terenu,
 4. wyrzucania odpadów domowych i komunalnych do koszy na śmieci znajdujących się na miejscu postoju,
 5. pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie innym użytkownikom z miejsca postoju,
 6. pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie z dojazdów pożarowych,
 7. prowadzenia działalności usługowej lub handlowej bez stosownej zgody właściwego Nadleśniczego oraz innych kompetentnych organów,
 8. puszczania luzem zwierząt domowych,
 9. rozstawiania namiotów,
 10. pozostawiania przyczep kempingowych lub pojazdów turystycznych na czas dłuższy niż jedna doba (24 godziny),
 11. korzystania z miejsca postoju w inny sposób niż zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 1. Zabrania się rozpalania ognisk i korzystania z otwartego ognia na terenie miejsca postoju.
 1. Należy korzystać z wyposażenia miejsca postoju w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
 1. Wszelkie uwagi użytkowników o miejscu postoju pojazdów proszę zgłaszać miejscowemu leśniczemu lub do biura nadleśnictwa.
 

Więcej: BIP