CERVUS - witaj w Naturze! CERVUS - witaj w Naturze!

Powrót

„Cervus – witaj w Naturze!”

„Cervus – witaj w Naturze!”

Projekt pod nazwą: „Cervus – witaj w Naturze!" Ochrona obszarów Natura 2000 w Nadleśnictwie Bytnica to przedsięwzięcie, którego celem jest ochrona siedlisk jelonka rogacza i wilka, realizowana poprzez działania przyrodnicze i ukierunkowanie ruchu turystycznego.

„Cervus – witaj w Naturze!”

 

Nazwa projektu:

„Cervus – witaj w Naturze!" Ochrona obszarów Natura 2000 w Nadleśnictwie Bytnica.

 Planowany okres realizacji: 2 czerwiec 2016 – 15 listopada 2020 r.

 Beneficjent: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bytnica.

 Wartość projektu: całkowity koszt realizacji projektu wynosi 872 000,02 zł, natomiast maksymalna kwota dofinansowania: 741 200,00 zł.

 Wniosek o dofinansowanie:

ze środków unijnych Funduszy Europejskich w ramach funduszu: Fundusz Spójności

w ramach programu: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

oś priorytetowa: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

działanie: 2.4 „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna"

typ projektu 2.4.1: „Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych"

podtyp projektu 2.4.1a „Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych"

w ramach konkursu Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych nr 2.4.1/1/2016

umowa o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0152/16-00.

 

Opis projektu:

Projekt pod nazwą: „Cervus – witaj w Naturze!" Ochrona obszarów Natura 2000
w Nadleśnictwie Bytnica to przedsięwzięcie, którego celem jest ochrona siedlisk jelonka rogacza i wilka, realizowana poprzez działania przyrodnicze i ukierunkowanie ruchu turystycznego. Projekt zlokalizowany będzie w granicach nadleśnictwa i na terenie 3 obszarów Natura 2000: PLB080035 Dębowe Aleje w Gryżynie i Zawiszach, PLH080011 Dolina Pliszki oraz PLH080037 Lasy Dobrosułowskie.

Dla ochrony jelonka rogacza planuje się podjęcie działania przyrodniczego polegającego
na utworzeniu nowych alej dębowych tworzących spójność pomiędzy 3 wymienionymi obszarami Natura 2000. Sadzenie alei ma za zadanie ciągłość trwania tak charakterystycznych dla tego rejonu alei dębowych (stopniowo ubywających), a przede wszystkim umożliwić łączność i migrację owadów pomiędzy izolowanymi populacjami. Aleje powstaną na długości przeszło 15 km jako nasadzenia dębu bezszypułkowego w dwóch rzędach wzdłuż dróg łączących wspomniane obszary.

 Podstawowym przesłaniem działań ochronnych dla wilka jest ograniczenie nadmiernej
i niekontrolowanej presji turystów w obszarze Natura 2000 PLH080037 Lasy Dobrosułowskie
w celu zachowania spokoju w ostoi wilka poprzez skanalizowanie i uporządkowanie ruchu turystycznego w połączeniu z jednoczesnymi działaniami edukacyjnymi. W tym celu w ramach przedsięwzięcia planuje się: zakup sprzętu obserwacyjnego, wybudowanie placu turystyczno-rekreacyjnego i ścieżki dydaktycznej do punktu widokowego, montaż kamery przyrodniczej z transmisją „on-line" oraz wykup gruntów w obszarze naturowym.

 

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest:

1) Ochrona siedliska jelonka rogacza poprzez zakładanie nowych alej dębowych w celu przywrócenia łączności pomiędzy izolowanymi populacjami chrząszcza, zapewnienie ciągłości trwania siedliska dla tego gatunku, umożliwienie dyspersji i migracji zwierząt. Realizacja niniejszego celu wynika z faktu, iż na terenie nadleśnictwa istnieją co prawda populacje ksylofagów dębowych, w tym jelonka rogacza, ale są one jednak izolowane, a dotychczasowe główne siedliska – aleje – powoli, acz nieuchronnie zamierają.

2) Ochrona siedliska wilka poprzez budowę infrastruktury turystycznej zapewniającej ukierunkowanie ruchu turystycznego a przez to zapewnienie spokoju w siedlisku wilka. Działania te wynikają z nadmiernej i wzrastającej turystyki kwalifikowanej, nastawionej na obserwacje przyrodnicze, wynikające z bogactwa przyrodniczego tzw. „Łąk Dobrosułowskich". Tendencja ta jest wzrastająca, przybiera postać masową a ruch turystyczny jest chaotyczny i coraz częściej obserwowany w najbardziej spokojnych i oddalonych ostojach. Grozi to zakłóceniem spokoju w łowisku wilka a w konsekwencji – opuszczeniem przez niego tych terenów.

Realizacja powyższych celów spełnia jednocześnie cele dodatkowe: ochronę parasolową innych licznych gatunków (zarówno łąk jak i alej), ochronę charakterystycznego krajobrazu alej dębowych, możliwość pełnienia funkcji edukacyjnych, stanowi ponadto odpowiedź na wyraźnie wyartykułowane i wzrastające zapotrzebowanie społeczne dotyczące możliwości obserwacji przyrodniczych na „Łąkach Dobrosułowskich".

 

Planowane efekty:

Efektem ekologicznym przedsięwzięcia będzie powstanie 15,5 km nowych alej dębowych.

Efektem rzeczowym będzie: wybudowanie placu turystyczno-rekreacyjnego, wybudowanie ścieżki dydaktycznej do punktu widokowego, montaż kamery przyrodniczej z transmisją „on-line", wykup gruntów, zakup sprzętu obserwacyjnego.

Ponadto realizacja projektu przyniesie dodatkowe niemierzalne efekty ekologiczne i społeczne: podniesienie walorów turystycznych regionu, prowadzenie edukacji leśnej społeczeństwa, zachowanie dziedzictwa kulturowego trwale wpisanego od przeszło 200 lat w miejscową tożsamość (unikatowe „Łąki Dobrosułowski" jako historyczny matecznik, charakterystyczne aleje dębowe) stanowiących również niepowtarzalne wartości krajobrazowe, zwiększenie możliwości obcowania z naturą wpływające na odczucia emocjonalne i wzrost wrażliwości przyrodniczej, poprawa warunków życia mieszkańców (podatki, stymulacja lokalnej gospodarki, ewentualne usługi turystyczne), wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców.

Szczególne efekty przyrodnicze będzie miała transmisja „on-line”, stanowiąc jednocześnie ułatwienie dla osób niepełnosprawnych.

 

 


Finansowanie projektu Finansowanie projektu