Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Zasady sprzedaży drewna opałowego

Zasady sprzedaży drewna opałowego

W Nadleśnictwie Bytnica wprowadzono "Zasady sprzedaży drewna opałowego"

W związku z dużym popytem na drewno na rynku detalicznym przewyższającym możliwości podaży Nadleśnictwa Bytnica sprzedaż detaliczna drewna w Nadleśnictwie Bytnica będzie koordynowana z poziomu Nadleśnictwa.

Z dniem 16.09.2022 zostały wprowadzone "zasady zakupu drewna opałowego w Nadleśnictwie Bytnica na rynku detalicznym".

 

Z dniem 28.03.2023 zostało wstrzymane przyjmowanie wniosków na opał liściasty.

 

Zasady zostały zaktualizowane 10.03.2023:


Zasady zakupu drewna opałowego w Nadleśnictwie Bytnica na rynku detalicznym:

1. Klient zgłasza do Nadleśnictwa Bytnica zamiar zakupu drewna opałowego na formularzu stanowiącym załącznik numer 1 do niniejszych wytycznych.


2. Wypełniony formularz klient przesyła drogą e-mail na adres bytnica@zielonagora.lasy.gov.pl, lub składa osobiście w sekretariacie Nadleśnictwa Bytnica, Bytnica 160, 66-630 Bytnica.


3. Termin sprzedaży drewna, będzie uzależniony od dostępności surowca i kolejności wpływu wniosku klienta.


4. Jednorazowo można zakupić maksymalnie łącznie 6,5 m3 drewna liściastego.


5. Jednorazowo można zakupić maksymalnie łącznie 13 m3 drewna iglastego.


6. O dostępności surowca jego lokalizacji i możliwości zakupu, nadleśnictwo powiadomi klienta e-mailem lub telefonicznie (osoby osobiście składające wnioski w sekretariacie nadleśnictwa) ze wskazaniem kontaktu do osoby upoważnionej do sprzedaży (leśniczy lub podleśniczy).


7. Klient ma możliwość zapłaty w formie gotówki w siedzibie leśnictwa, lub dokonania przedpłaty przelewem na rachunek bankowy Nadleśnictwa Bytnica. Wartość drewna, oraz dane do przelewu zostaną podane przez leśniczego odpowiedzialnego za sprzedaż drewna.


8. Termin na zrealizowanie transakcji wynosi 3 dni robocze, przy czym jako pierwszy dzień liczy się następny dzień po wysłaniu przez nadleśnictwo e-maila z powiadomieniem o dostępności drewna lub powiadomieniu telefonicznym.


9. W przypadku niedotrzymania terminu o którym mowa w pkt. 7 drewno zostanie zaawizowane do zakupu kolejnej osobie, która złożyła wniosek.