Parki krajobrazowe

Na terenie Nadleśnictwa Bytnica utworzony został Gryżyński Park Krajobrazowy. Ukształtowanie terenu oraz bogactwo flory i fauny czyni obszar parku miejscem atrakcyjnym dla turystów. Jego zadaniem jest ochrona rzadkich i ginących gatunków roślin i zwierząt. Powierzchnia Gryżyńskiego Parku w obrębie Nadleśnictwa Bytnica wynosi 1 757,17 hektarów (łączna 2755 ha).Na terenie Nadleśnictwa Bytnica utworzony został Gryżyński Park Krajobrazowy. Ukształtowanie terenu oraz bogactwo flory i fauny czyni obszar parku miejscem atrakcyjnym dla turystów. Jego zadaniem jest ochrona rzadkich i ginących gatunków roślin i zwierząt. Powierzchnia Gryżyńskiego Parku w obrębie Nadleśnictwa Bytnica wynosi 1 886 hektarów (łączna 2755 ha).Na terenie Nadleśnictwa Bytnica utworzony został Gryżyński Park Krajobrazowy. Ukształtowanie terenu oraz bogactwo flory i fauny czyni obszar parku miejscem atrakcyjnym dla turystów. Jego zadaniem jest ochrona rzadkich i ginących gatunków roślin i zwierząt. Powierzchnia Gryżyńskiego Parku w obrębie Nadleśnictwa Bytnica wynosi 1 886 hektarów (łączna 2755 ha).

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu obejmują tereny o zróżnicowanych ekosystemach, chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz oraz pełnienie funkcji korytarzy ekologicznych a także zaspakajanie potrzeb w zakresie turystyki i rekreacji.Obszary chronionego krajobrazu obejmują tereny o zróżnicowanych ekosystemach, chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz oraz pełnienie funkcji korytarzy ekologicznych a także zaspakajanie potrzeb w zakresie turystyki i rekreacji.Obszary chronionego krajobrazu obejmują tereny o zróżnicowanych ekosystemach, chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz oraz pełnienie funkcji korytarzy ekologicznych a także zaspakajanie potrzeb w zakresie turystyki i rekreacji.

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej, które ze względu na swoją szczególną wartość naukową, zabytkową i estetyczną otoczone zostały opieką prawną. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2012 r. mieliśmy w całej Polsce już prawie 11 tys. pomników, z czego 8,5 tys. stanowiły właśnie drzewa.Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej, które ze względu na swoją szczególną wartość naukową, zabytkową i estetyczną otoczone zostały opieką prawną. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2012 r. mieliśmy w całej Polsce już prawie 11 tys. pomników, z czego 8,5 tys. stanowiły właśnie drzewa.Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej, które ze względu na swoją szczególną wartość naukową, zabytkową i estetyczną otoczone zostały opieką prawną. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2012 r. mieliśmy w całej Polsce już prawie 11 tys. pomników, z czego 8,5 tys. stanowiły właśnie drzewa.

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne stanowią chronione pozostałości ekosystemów, które są istotne dla zachowania różnorodności ekologicznej, np. naturalne zbiorniki wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska. Obecnie w Polsce znajduje się ponad 9 tys. użytków ekologicznych o łącznej powierzchni prawie 30 tys. ha.Użytki ekologiczne stanowią chronione pozostałości ekosystemów, które są istotne dla zachowania różnorodności ekologicznej, np. naturalne zbiorniki wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska. Obecnie w Polsce znajduje się ponad 9 tys. użytków ekologicznych o łącznej powierzchni prawie 30 tys. ha.Użytki ekologiczne stanowią chronione pozostałości ekosystemów, które są istotne dla zachowania różnorodności ekologicznej, np. naturalne zbiorniki wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska. Obecnie w Polsce znajduje się ponad 9 tys. użytków ekologicznych o łącznej powierzchni prawie 30 tys. ha.

Ochrona gatunkowa

Ochrona gatunkowa dotyczy najcenniejszych, unikatowych i rzadkich przedstawicieli flory i fauny. W Polsce ochroną objętych jest 716 gatunków roślin, 322 gatunków grzybów i 792 gatunków zwierząt. 65% gatunków dzikiej flory i fauny Polski stanowią gatunki leśne.