Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona gatunkowa

Ochrona gatunkowa dotyczy najcenniejszych, unikatowych i rzadkich przedstawicieli flory i fauny. W Polsce ochroną objętych jest 716 gatunków roślin, 322 gatunków grzybów i 792 gatunków zwierząt. 65% gatunków dzikiej flory i fauny Polski stanowią gatunki leśne.

Ochrona gatunkowa zwierząt 

Na terenie Nadleśnictwa znajduje się siedem stanowisk z utworzonymi dla nich strefami ochronnymi. Jest to sześć gniazd bielika Haliaeetus albicilla oraz jedno stanowisko kani rudej Milvus milvus. Populacje poszczególnych gatunków są stabilne, a gniazda systematycznie zasiedlane.

Na terenie Nadleśnictwa stwierdzono występowanie wielu gatunków zwierząt chronionych. Wśród nich należy wymienić: 2 gatunki owadów, 12 gatunków płazów, 7 gatunków gadów, 125 gatunków ptaków i 28 gatunków ssaków. 

W „Polskiej czerwonej księdze zwierząt" figuruje 7 gatunków, z czego: owady – 3 gatunki, płazy – 1 gatunek, gady – 2 gatunki, ptaki – 10 gatunków, ssaki – 4 gatunki.

 

Ochrona gatunkowa roślin 

Na gruntach Nadleśnictwa Bytnica stwierdzono występowanie następujących gatunków chronionych i rzadkich:

●  Grzyby: 3 gatunki, np sromotnik bezwstydny Phallus impudicus

●   Porosty: chrobotek Cladonia sp. i płucnica islandzka Cetraria islandica

●   Mszaki: 16 gatunków, w tym m. in. mokradłoszka zaostrzona Calliergonella cuspidata, próchniczek błotny Aulocomnium palustre

●   Paprotniki: 9 gatunków, np nasięźrzał pospolity Ophioglossum vulgarum 

●   Nagonasienne: 2 gatunki: jodła pospolita (Abies alba) i cis pospolity (Taxus baccata)

●   Okrytonasienne: 49 gatunków, w tym m.in. śnieżyczka przebiśnieg Galanthus nivalis, goździk siny Dianthus caesius, kalina koralowa Viburnum opulus